Schade

Als de aansprakelijkheid van uw wederpartij vast staat, is de volgende stap het begroten en verhalen van uw schade. Soms zal het nodig zijn om de schade alvast te begroten zonder dat duidelijk is of uw wederpartij aansprakelijk kan worden gesteld. Ons team van Let’s Help zal u daarin adviseren.

Over de hoogte van de schade kan discussie ontstaan. De wederpartij kan zich op het standpunt stellen dat een deel van de schade niet het gevolg is van de gebeurtenis waarvoor hij aansprakelijk is. Of dat u eigen schuld hebt aan het schadeveroorzakende feit, en dus een gedeelte van de schade zelf moet dragen. De wederpartij kan ook van mening zijn dat de schade niet voldoende onderbouwd is.

Schadeposten
Om uw schade goed te kunnen onderbouwen, is het van belang om te weten welke schadeposten er zijn. Hierna worden de belangrijkste (maar niet alle) schadeposten opgesomd.

Economisch

• Verlies verdienvermogen: u bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt en verdient daardoor minder.

• Economische kwetsbaarheid: door uw beperkingen kan een eventuele periode van werkloosheid langer duren.

• Studievertraging: door uw beperkingen loopt u studievertraging op.

Medisch

• Medische kosten: u moet uw eigen risico, de kosten van behandelaars, hulpmiddelen en medicijnen betalen.

• Reiskosten en parkeerkosten: door bezoeken aan behandelaars maakt u meer reis- en parkeerkosten dan anders. Daarnaast heeft uw familie reiskosten moeten maken om u te kunnen bezoeken in geval van een ziekenhuisopname.

Huishoudelijk

• Huishoudelijke hulp: u kunt door uw beperkingen niet meer alle huishoudelijke taken op zich nemen zoals u dat voor het ongeval gewend was, waardoor anderen moeten bijspringen.

• Mantelzorg: omdat u hulpbehoevend bent door het ongeval, investeren mensen in uw omgeving tijd in uw verzorging.

• Zelfwerkzaamheid: u kunt door uw beperkingen niet meer alle onderhoudstaken aan uw woning op zich nemen zoals u dat voor het ongeval gewend was, waardoor anderen moeten bijspringen.

Materieel

• Door het ongeval beschadigde zaken: uw voertuig, kleding, mobiele telefoon, horloge of bril zijn tijdens het ongeval beschadigd.

• Buitengerechtelijke kosten: u hebt een jurist moeten vragen om uw belangen te behartigen en daaraan zijn kosten verbonden.

• Smartengeld: door het schadeveroorzakende feit hebt u pijn geleden of bent u tijdelijk of blijvend beperkt geraakt in het uitoefenen van uw werkzaamheden, hobby’s, nevenactiviteiten, persoonlijke verzorging, etc. Deze schadepost kan niet met facturen worden onderbouwd. Het is een compensatie voor uw leed, waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van richtlijnen.

Sommige schadeposten worden begroot aan de hand van richtlijnen van De Letselschaderaad. Andere schadeposten moeten concreet worden begroot en onderbouwd. Het is dan ook belangrijk dat u alle bonnen, facturen en andere documentatie bewaart waaruit uw schade volgt. Ook is het aan te raden om overzichten bij te houden van uw schade zodat u dat later niet allemaal hoeft te reconstrueren.